ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / e - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

e- Περιβαλλοντικής Προστασίας και Ανάδειξη

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα που αφορούν κυρίως στον έλεγχο της ποιότητας του νερού, στην απώλεια του νερού στο δίκτυο, στους κινδύνους υγείας  όταν υπάρχουν μολυσματικοί παράγοντες και στην παράλογη χρήση του νερού για άρδευση στις αγροτικές εκτάσεις. Το νερό αποτελεί μία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, αλλά οι διαθέσιμες ποσότητες είναι περιορισμένες, και εφόσον το νερό είναι δημόσιο αγαθό, κάθε πολίτης πρέπει να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό. Συνεπώς θα πρέπει να δημιουργηθεί μία ισορροπία μεταξύ των αναγκών και της εξασφάλισης επαρκών ποσοτήτων νερού, παρέχοντας την απαιτούμενη ποιότητα για συγκεκριμένες ανάγκες, με στόχο λοιπόν τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων στον αστικό ιστό και την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων μέσα από την αξιοποίηση και εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών, αναπτύχθηκαν πρότυπα και τεχνικές εφαρμογές για τη βιώσιμη διαχείριση των δημοτικών υδάτων. Στα πλαίσια αυτά δημιουργήσαμε  ένα αυτοματοποιημένο λογισμικό εγκατάστασης τηλεμετρικού συστήματος για την εφαρμογή κτιριακών και λειτουργικών μεθοδολογιών για τον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο της ποιότητας του πόσιμου νερού και του νερού άρδευσης στις αστικές περιοχές.

e- Πολιτιστική Ανάδειξη

Δημιουργία δια δραστικών εφαρμογών για παιδιά  - εικονικό παιχνίδι μπάσκετ – με άριστα αποτελέσματα που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της παροχής υποδομών για την προστασία και την προαγωγή του αθλητισμού ως πηγή πολιτισμού, στη ευαισθητοποίηση σε θέματα πολιτισμού, την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους νέους με τη χρήση εξελιγμένης τεχνολογίας, την μετατροπή των πολιτιστικών κέντρων σε κέντρα βιώσιμης ανάπτυξης, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος πέρα από την παραδοσιακό τρόπο εκπαίδευσης.

e - Γεωθερμία

Λογισμικό εφαρμογής στο οποίο η λειτουργεί η  γεωθερμική ενέργεια ως πόρος για τη λειτουργία αγροτικού θερμοκηπίου και βοηθά την κεντρική θέρμανση δημοτικού κτιρίου και τουριστικών υποδομών.  Σχεδιάστηκαν, εγκαταστάθηκαν και εφαρμόστηκαν πιλοτικά δομές παραγωγής χαμηλής θερμοκρασίας γεωθερμικής ενέργειας και αβαθών γεωθερμικών συστημάτων. Η πιλοτική λειτουργία των εφαρμογών της αξιοποίησης της γεωθερμικής ενέργειας περιλαμβάνει τη χρήση της στον αγροτικό τομέα, στον τομέα της οικιακής θέρμανσης αλλά και στον τομέα αναψυχής.

e- Κοινωνικό GIS

Το κοινωνικό GIS αποτελεί ένα e- εργαλείο με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τα προβλήματα της κάθε περιοχής (ανεργία, εγκληματικότητα, τη δομή του πληθυσμού), λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική ζώνη, θα πρέπει να προσδιορίζονται και κατάλληλες πολιτικές παρέμβασης (σχολείο των ατόμων με αναπηρία, Κέντρα Ψυχολογικής υποστήριξης μαθημάτων, ανεργία και την κατάρτιση για τους πολίτες) θα προταθούν και θα εφαρμοστούν, έχοντας ως απώτερο στόχο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και εφαρμογών για τους κατοίκους, η εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών σε πρόσωπα όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση, για τους παραπάνω σκοπούς χρησιμοποιήθηκαν νέες τεχνολογίες πληροφορικής (κοινωνικό GIS και e- learning) ως εργαλείο κοινωνικής πολιτικής.